ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

DECYZJA

Akapit nr 1 - brak tytułu

Nidzica, dnia 26 marca 2020
G.6821.95.2020
DECYZJA
 
Na podstawie art. 9 ust. 2a, 2b i 2i ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Starosta Nidzicki wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej
stwierdza
nabycie z dniem 1 stycznia 2016 roku przez Skarb Państwa nieodpłatnie z mocy prawa n/w mienia pozostałego po Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Tadeusza Kościuszki w Niedanowie:
  1. udziału w wysokości 58/100 części w nieruchomości położonej w obrębie Niedanowo, gmina Kozłowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o pow. 0,77 ha – księga wieczysta OL1N/00009950/9
  2. udziału w wysokości 2/100 części w nieruchomości położonej w obrębie Niedanowo, gmina Kozłowo, oznaczonej  działkami  nr 6/4, 8, 9, 10 i 11/1 o łącznej powierzchni
 3,46 ha – księga wieczysta nr OL1N/00005436/2.
 
Uzasadnienie
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna im. Tadeusza Kościuszki w Niedanowie wpisana została  pod numerem ARS 812 do rejestru sądowego jakim był rejestr spółdzielni. Jak wynika z danych wpisanych do ksiąg wieczystych prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Nidzicy, Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Niedanowie, była właścicielem następujących nieruchomości:
- udziału w wysokości 58/100 części w nieruchomości położonej w obrębie Niedanowo, gmina Kozłowo, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 50 o pow. 0,77 ha – księga wieczysta OL1N/00009950/9
- udziału w wysokości 2/100 części w nieruchomości położonej w obrębie Niedanowo, gmina Kozłowo w działkach nr 6/4, 8, 8, 10 i 11/1 o łącznej powierzchni 3,46 ha – księga wieczysta nr OL1N/00005436/2.
Na podstawie art. 9 ust. 2a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. Nr 121, poz. 770 z późn. zm.) podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z przepisami ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, które były wpisane do rejestru sądowego na podstawie przepisów obowiązujących do dnia wejścia w życie tej ustawy i które do dnia 31 grudnia 2015 r. nie złożyły wniosku o wpis do rejestru, uznaje się za wykreślone z rejestru z dniem 1 stycznia 2016 r.
Dla potwierdzenia braku rejestracji w/w Spółdzielni Starosta Nidzicki pismem znak G.6821.95.2019 z 9 grudnia 2019 r. zwrócił się do Sądu Rejonowego w Olsztynie z prośbą o odpis, ze starego rejestru spółdzielni, dotyczący Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej im. Tadeusza Kościuszki w Niedanowie. Pismem, które do tut. Urzędu wpłynęło 19 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy przesłał odpis całości z Rejestru Spółdzielni z którego wynika, że podmiot zgodnie z art. 9 ust. 2a ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o krajowym Rejestrze Sądowym został wykreślony z dniem 01.01.2016 r. i nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego.
            Mając na uwadze stan faktyczny i prawny stwierdzić należy, że zgodnie z art. 9 ust. 2b w/w Przepisów wprowadzających ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym Skarb Państwa nabywa z dniem 1 stycznia 2016 r. nieodpłatnie z mocy prawa mienie podmiotów, o których mowa w ust. 2a i ponosi odpowiedzialność z nabytego mienia za zobowiązania tych podmiotów. Prawa wspólników, członków spółdzielni i innych osób uprawnionych do udziału w majątku likwidacyjnym wygasają z chwila wykreślenia podmiotu z rejestru.
            W tej sytuacji Starosta Nidzicki poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń:
  1. Starostwa Powiatowego w Nidzicy,
  2. Urzędu Gminy Kozłowo,
  3. wsi Niedanowo,
oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Nidzicy podał do publicznej wiadomości zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie potwierdzenia własności przedmiotowej nieruchomości budynkowej.
W wyznaczonym terminie nie zgłoszono żadnych uwag, zastrzeżeń i innych dowodów istotnych w sprawie.
            Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec jak w sentencji.
 
Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, za pośrednictwem Starosty Nidzickiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Z up. STAROSTY
mgr inż. Iwona Urbanowicz
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Iwona Urbanowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-24 14:13:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-24 14:13:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Piotr Iwanicki
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-24 14:13:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »