ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Starostwo Powiatowe w Nidzicy
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rada Powiatu

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Rada Powiatu

Rada Powiatu

 
Przewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy - Elżbieta Góralska
Wiceprzewodniczący Rady Powiatu w Nidzicy - Zbigniew Słupski
 
ul. Traugutta 23
13-100 Nidzica
I piętro, pokój nr 31
tel.: 0-89 625 82 14
fax: 0-89 625-32-79

e-mail: 

Informacje dodatkowe:   
 
1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni są wybierani w wyborach bezpośrednich.
4. W skład rady powiatu wchodzi piętnastu radnych.
 
Kompetencje i tryb działania
Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1/ stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,
2/ wybór i odwołanie zarządu oraz ustalenie wynagrodzenia jego przewodniczącego,
3/ powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i skarbnika powiatu,
4/ stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
5/ uchwalanie budżetu powiatu,
6/ rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
7/ podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami,
8/ podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a/ zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile przepisy ustaw nie stanowią inaczej,
b/ emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c/ zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d/ ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,
e/ zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,
f/ tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,
g/ tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji,
h/ współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku,
i/ tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,
8a/ Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia zadań publicznych jednostkom lokalnego samorządu terytorialnego i województwu warmińsko - mazurskiemu .
9/ określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciąga zobowiązania,
9a/ podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
9b/ uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony  bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,
9c/ uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,
9d/ dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego powiatu,
10/ podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,
10a/ podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,
11/ podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Starostwo Powiatowe w Nidzicy
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Wojtaszewska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2008-10-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Wojtaszewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2008-10-09 10:40:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Piotr Iwanicki
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2008-10-09 10:40:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Jarosław Komoszyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-05-10 11:08:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
50210 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »